Keep Rolling Thesis Exhibition 2020

29 Jul - 02 Aug

Keep Rolling Thesis Exhibition 2020 "รีบซิ่งเดี๋ยวเบรกแตก"

งานจัดฉายภาพยนตร์สั้นนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ของนิสิตสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลรุ่นที่ 9 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

ภายในงานประกอบด้วยภาพยนตร์สั้นทั้งหมด 11 เรื่อง จากนิสิตทั้ง 3 เอก ได้แก่ เอกการแสดงและกำกับการแสดง เอกผลิตเพื่องานภาพยนตร์ และเอกออกแบบเพื่องานภาพยนตร์

โดยจะจัดฉายตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม ถึง 2 สิงหาคม ณ COSCI DIGITAL THEATRE ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ